Aktuellt

Här berättar vi om aktuella händelser i kretsen

cropped-DSC_9734-1.jpg

Skogsavverkning hotar unik skog vid Göteborg !

Yxsjöområdet, ett för södra Sverige unikt skogsområde strax öster om Göteborg, hotas nu av en planerad skogsavverkning. Inom det planerade avverkningsområdet har ett tiotal rödlistade och fridlysta djur- och växter noterats vars miljöer nu hotas förstöras eller skadas. Flera miljöorganisationer protesterar mot planerna och har begärt att skogsstyrelsen skall stoppa avverkningen.

Yxsjöområdet bedömdes 2015 i en naturutredning* som ett av våra värdefullaste skogsområden. En så stor areal västlig gammelbarrskog tillsammans med rik förekomst av lövdominerad brandskog som vid Yxsjön går knappast alls att hitta längre. Området har en mycket rik mångfald med över 50 kända rödlistade arter. Trots detta hotar nu en avverkning att genomföras mitt i områdets kärna där ett flertal fridlysta och rödlistade arter förekommer. Även ett flertal fornlämningar har hittats vilka riskerar att förstöras.

Se mer i vårt bifogade pressmeddelande.


För mer information:
Michael Nilsson
ordförande Naturskyddsföreningen i Härryda
0768 - 36 99 70


* ”Yxsjöområdet miljövärden i ett landskapsperspektiv - exploatering, konflikter och lösningar” (Nolbrant 2015).

http://www.gof.nu/fskydd/rapporter/Rapport_yxsjoskogarna_slutversion_2015-09-23.pdf

​​​PRESSMEDDELANDE 2016-12-21

EU-dom räddar Rådasjön?

Rådasjön, Stensjön och Ståloppet vid Gunnebo slott strax öster om Göteborg hotas av grävningar, sprängningar och ändrade regleringar. En dom i EU-domstolen, Weserdomen, kan dock komma att stoppa åtgärderna och rädda sjöarna och vattendragen. Detta står klart efter att miljöförhandlingarna i miljödomstolen avslutats. Weserdomen, som kom för ett år sedan, innebar ett förbud för planerade grävningar i den tyska floden Weser. Domen är vägledande för svenska myndigheter och håller nu på att förändra Sveriges hantering av sjöar och vattendrag.

PRESSMEDDELANDE 2016-11-14

Idag avgörs Rådasjöns framtid!

Rådasjön, Stensjön och Ståloppet vid Gunnebo slott hotas av omfattande ingrepp. Orsaken är planerade grävningar och sprängningar i vattenmiljöerna. Något som kommer att leda till stora förändringar av sjöarnas och Ståloppets naturmiljöer. Många av sjöarnas arter påverkas negativt och den välkända isfria fågelövervintringsplatsen vid Gunnebo bro riskerar försvinna om grävningarna tillåts.
Frågan kommer upp till förhandling i mark- och miljödomstolen torsdag 27 oktober.

PRESSMEDDELANDE 2016-10-27

Byggplaner för Landvetter stad hotar hundratals naturvårdsarter

Härryda kommuns planerade nya stad söder om Landvetter utgör ett omfattande hot mot mycket värdefull biologisk mångfald. Detta då kommunen planerar att bygga den nya staden mitt i Yxsjöområdet, ett för södra Sverige unikt naturområde, med förekomst av hundratals naturvårdsarter. Flera miljöorganisationer är starkt kritiska och länsstyrelsen som tidigare föreslagit området som naturreservat har uttryckt kritik mot projektet.

PRESSMEDDELANDE 2016-10-20

Yxsjöområdet

Yxsjöområdet som ligger en mil öster om Göteborg är Härryda kommuns mest värdefulla naturområde med förekomst aven rik biologisk mångfald. Här finns ett stort antal hotade/missgynnade arter och många mycket skyddsvärda naturmiljöer. Yxsjöområdet har i en utredning (Nolbrant 2015) bedömts som unikt för södra Sverige med dess förekomst av en stor areal suboceanisk barrblandskog och ett ovanligt rikt fågelliv som ex. bivråk, smålom, storlom, fiskgjuse, tjäder, orre, nattskärra, sparvuggla, duvhök, tretåig hackspett, nötkråka och mindre flugsnappare. Området är genom sitt tätortsnära läge i Göteborgsregionen starkt hotat av olika exploateringar. En mindre del av området är skyddat som naturreservat men hela området borde skyddas om det skall kunna bevaras för framtiden.

Byggnation hotar unik natur.

Skolbarn luras in i byggprojekt som hotar unika naturvärden

Naturskyddsföreningen i Härryda riktar skarp kritik mot Härryda kommuns skolprojekt/tävling där man tvingar kommunens skolbarn att bygga politikernas vision om en Landvetter stad (Landvetter södra). Landvetter stad som vissa politiker i sin vision vill bygga skulle komma att ligga i Yxsjöområdet, ett naturområde med mycket höga natur- och friluftsvärden. Yxsjöområdet har i en konsultutredning (Nolbrant 2015) betecknats som högsta naturvärdesklass med unika naturvärden för södra Sverige. Visionen om Landvetter stad (Landvetter södra) är en mycket kontroversiell fråga som varit omdebatterad under flera år. Naturskyddsföreningen är mycket kritisk och oroad för de stora skador byggprojektet skulle innebära på ett av vårt mest värdefulla naturområde. Genom området är det dessutom tänkt att det nya höghastighetståget (Götalandsbanan) skall passera och Naturskyddsföreningen arbetar för att om banan byggs så skall det göras på ett sätt så att naturvärdena i Yxsjöområdet inte tar skada.(Se länkar till tidigare pressmeddelanden nedan).

Höghastighetsbana i strid med EU - lagar

Kommunen utnyttjar skolbarn för att få bygga Landvetter stad

Insändare till Härryda Posten 2016-09-14
Härryda kommunlednings kamp och knep för att få bygga en ny stor stad söder om Landvetter har nu tagit sig ett nytt uppseendeväckande uttryck när man utlyst en tävling för skolbarn. Tanken är att barnen i datorprogrammet Minecraft skall få bygga en version av en stor stad. Utgångspunkterna för tävlingen är att staden skall byggas inom ett område söder om Landvetter som kommunen pekat ut. Att detta område till stora delar utgörs av ett naturområde, Yxsjöområdet, med unika naturvärden och att byggnationen är mycket kontroversiell är inget man talar om för deltagande skolor och barn. De luras istället att tro att det enbart är en lek och en oskyldig tävling där man får en dator och kan vinna priser. Men i praktiken är detta ett sätt att, genom att undanhålla information, bedriva manipulativ politik där skolarna förleds att ta ställning för politikernas vision om en Landvetter stad.
Det finns inga beslut eller tillstånd för byggnation av denna stad söder om Landvetter. Frågan är inte alls avgjord, så som kommunledningen försöker få skolorna att tro. Byggnationen står i strid med nationella miljömål och kan vara olaglig. Byggnationen av Landvetter stad skulle innebära att oersättliga naturvärden och mycket fina friluftsskogar skulle försvinna för alltid. Självklart måste kommunen informera om detta, kombinerat med en naturvärdeskarta som bör ligga som en grund i Minecraftspelet. Då kan eleverna ha en chans att se och fundera över vad deras byggnation innebär. Att bevara naturen och skapa exempelvis ett naturreservat medger dock inte tävlingens regler. Kommunen styr hårt och kräver att eleverna måste bygga en stad enligt någon av kommunens fyra ”politiska inriktningsmål”. Bryter man mot detta riskerar klassen att inte få behålla den utlovade datorn.
Man kan inte tolka tävlingen och kommunledningens agerande på annat sätt än ett försök till manipulation med syftet skapa en positiv opinion för en byggnation. Det är oroande att man så lättsinnigt handskas med frågan om bevarande av värdefull natur då kommunen har ett stort ansvar för miljöfrågorna. Projektet hotar också elevernas rätt att få en mångsidig information och att inte bli ensidigt påverkade av den ena eller andra åskådningen. Hur skall kommunalråden kunna försvara detta?

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Härryda

Nedan finns en länk till skoltävligen.

Vi bygger Landvetter södra - i Minecraft

Rambo mosse

När det gäller bebyggelsen vid Rambo mosse, som berör miljöer för bl.a. nattskärra och hasselsnok. Naturskyddfsöreningen i Härryda har genom året arbetat mot att expansionen av bebyggelsen vid Kobacka vägen görs på ett sådant sätt att den intrång görs i miljöer för Nattskärra och Hasselsnok (Hasselsnok är en rödlistad art).

Upprustning av Vildmarksleden

Vildmarksleden håller på att upprustas. Naturskyddsföreningen i Härryda hjälper till i arbetet genom att identifiera skog med höga naturvärden och där igenom höja natur upplevelsen. Ett sådant område är Råtjärnskogen som Naturskyddsföreningen var med och rädda för 18 år sedan.