Aktuellt

ÅRSMÖTE Söndag 17 mars 2024

Söndag 17 mars kl.17.00
Röda rummet, Mölnlycke kulturhus.

ÅRSMÖTE 2024. Välkommen till vårt årsmöte som startar vid kl. 17.00 där vi går igenom föregående års verksamhet och väljer styrelse.
Vid ca 18-tiden direkt efter årsmötet kommer Emma Nevander, kommunekolog på Härryda kommun, att berätta om kommunens naturvårdsarbete.

Kl.18.00 Tema:
Härryda kommun och naturen – Emma Nevander kommunekolog.
Det finns i Härryda kommun många värdefulla naturområden som är viktiga att bevara för naturvård och friluftsliv. Samtidigt är Härryda kommun en storstadskommun med ett högt exploateringstryck och det är inte ovanligt att det blir konflikter mellan att exploatera och bevara. Hur arbetar man för att bevara natur och förebygga konflikter? Det finns naturvårdsplaner, naturvärdesinventeringar, skydd, restaurering och skötsel av natur.
Emma Nevander, kommunekolog på Härryda kommun, berättar om kommunens naturvårdsarbete.

Välkomna till årsmöte och diskussion!
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Härryda


För mer info:

Michael Nilsson, ordförande
michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se
Mats Sandberg
mats.sandberg@anatcell.gu.se

Landvetter södra – eller bevara Yxsjöområdet ?

Torsdag 30/3 Kl.19.00
Röda rummet, Mölnlycke kulturhus

Skall vi bevara ett av vår mest värdefulla naturområden, Yxsjöområdet, eller bygga en stor stad i området? Amanda von Matern från Landvetter Södra Utveckling AB presenterar Härryda kommuns senaste byggnationsplaner och Michael Nilsson ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda visar på Yxsjöområdets mycket höga naturvärden och berättar varför det måste bevaras. Det handlar om viktiga framtidsfrågor som biologisk mångfald, klimat och hälsa.

Tillsammans med föreningarna Skydda Skogen och Göteborgs Ornitologiska förening har Naturskyddsföreningen sedan flera år tillbaka dokumenterat Yxsjöområdets mycket höga naturvärden och verkat för områdets skydd och bevarande. Det finns dock stora hot mot naturvärdena, genom kommunens byggnationsplaner (Landvetter södra), nya vägar, skogsavverkningar och den nya järnväg som planeras i området. Föreningarna kommer under 2023 att intensifiera sitt arbete för att få Yxsjöområdet skyddat.

Evenemanget hålls i direkt efter Naturskyddsföreningens årsmöte.

Välkomna!

Årsmöte Naturskyddsföreningen i Härryda torsdag 30 mars 2023

Årsmöte
Torsdag 30 mars
Kl 18.00
Röda rummet, Mölnlycke kulturhus.

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Härrydas årsmöte 2023. Årsmötet startar vid 18.00.

Vid ca 19-tiden, direkt efter årsmötet, presenterar vi frågan kring planerna på att bygga den nya staden Landvetter södra kontra bevarandet av det värdefulla Yxsjöområdet. Amanda von Matern från Landvetter Södra Utveckling AB deltar och Michael Nilsson ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda.

Kl.19.00 Tema:
Landvetter södra – eller bevara Yxsjöområdet ?
Härryda kommun planerar byggnation av en ny stad för 25 000 invånare söder om Landvetter i Yxsjöområdet. Naturskyddsföreningen har tillsammans med föreningarna Skydda Skogen och Göteborgs Ornitologiska förening sedan flera år dokumenterat Yxsjöområdets mycket höga naturvärden och verkat för områdets skydd och bevarande. Det finns dock stora hot mot naturvärdena, både genom kommunens byggnationsplaner och den nya järnväg som Trafikverket planerar. Amanda von Matern från Landvetter Södra Utveckling AB presenterar på mötet de senaste byggnationsplanerna och Michael Nilsson ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda visar på områdets mycket höga naturvärden, hoten och framtida möjligheter.

Välkomna till årsmöte och diskussion!
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Härryda

För mer info:
Michael Nilsson, ordförande
michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se
Mats Sandberg
mats.sandberg@anatcell.gu.se

Stor upprördhet över skogspolitiken

Upprördheten och ilskan över riksdagspartiernas skogspolitik var stor vid Naturskyddsföreningens skogsseminarium i Mora. - Jag är fullständigt chockerad, är nästan gråtfärdig, sa Tor Tuorda en av de inbjudna ”brukarna” av skogen.

Även andra turist- och skogsentreprenörer och även markägare upprördes över de svar som de flesta partier gav kring sin riksdagspolitik och syn på skog och skogsbruk. Irritationen bland de medverkande partierna var även tydlig angående de förslag som EU tagit fram för att rädda klimatet och den biologiska mångfalden. Förslagen att rädda miljön hotade den svenska skogsindustrin enligt majoriteten av partierna.

Läs mer om den omskakande skogsdebatten i Härryda Natur sid 7-9

Valanalyser och granskningar av miljöpolitiken i Härryda 2022

Nya Härryda Natur med aktuella granskningar av miljöfrågorna inför valet 2022.

Här kan du läsa om ”Landvetter södra”, den kanske viktigaste miljöfrågan i Härryda, och vilka partier som är för och emot en exploatering av det värdefulla naturområdet. Det finns också analyser av kommunens miljöarbete som försämrats stark under mandatperioden jämfört med andra kommuner. Naturskyddsföreningen är mycket kritisk till hur miljöfrågorna har hanterats av den styrande majoriteten i kommunen (M, KD, C, L och SP). Det gäller bl a samverkan med miljöorganisationer, byggnationer, kommunalt skogsbruk, synen på naturreservat, biologisk mångfald och klimatåtgärder. Försämringen av miljöarbetet är oroande mitt i en tid när miljöproblemen aldrig förr varit så viktiga att lösa.

Se mer i Härryda Natur Val 2022

Trafikverket och arterna

Naturskyddsföreningen är mycket kritisk och underkänner Trafikverkets senaste utredning kring höghastighetsjärnvägen som man vill dra genom Härryda kommun.

Utredningen som skall skickas till regeringen med begäran om att få rätt att bygga järnvägen (s k tillåtlighetsprövning) har stora brister. Särskilt när det gäller hanteringen av skyddade arter. Arter vars skydd måste beaktas och som skall vägas in vid val av korridor och om man skall dra järnvägen på ytan eller i tunnel. Naturskyddsföreningen anser att Trafikverkets utredning strider mot gällande lagstiftning och inte utgör ett tillräckligt underlag för en prövning i regeringen. Föreningen har även mycket kritik kring naturinventeringar, MKB-bedömningar och bristen på alternativa lösningar för att på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt minska utsläpp av klimatpåverkande ämnen.

Se hela Naturskyddsföreningens yttrande från 2022-05-06:

https://harryda.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/209/2022/05/Yttr-TRV-2021-128691-Naturskf-220506.pdf

ÅRSMÖTE Naturskyddsföreningen i Härryda med föredrag: Våtmarker i Härryda kommun

Torsdag 31 mars
Kl 18.30
Röda rummet, Mölnlycke kulturhus.

Välkommen till årsmöte 2022 för Naturskyddsföreningen i Härryda. Årsmötet startar vid 18.30 och vid ca 19-tiden direkt efter årsmötet har vi ett föredrag där Hannes Byström från konsultföretaget EnviroPlanning berättar om den stora våtmarksinventeringen som nyligen gjorts i Härryda kommun.

Föredrag:
Våtmarksinventering i Härryda kommun
Under hösten 2021 har på uppdrag av Naturskyddsföreningen och Härryda kommun genomförts en omfattande våtmarksinventering i kommunen. En inventering med syftet att finna och dokumentera av dikning påverkade våtmarker. Tanken är att man efter dokumentation med relativt enkla medel skall kunna återställa våtmarker vilket skulle kunna ge stor nytta för klimat och biologisk mångfald. Forskning visar att dikade våtmarker årligen läcker ut stora mängder klimatpåverkande gaser. Den biologiska mångfalden missgynnas även starkt av att landskapet blir torrare och dikningarna orsakar dessutom risker för läckage av miljögifter och ökad risk för översvämningar. Välkommen till en spännande redovisning av en inventering med uppseendeväckande resultat. Hannes Byström från konsultföretaget EnviroPlanning berättar.

Välkomna till årsmöte och föredrag!
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Härryda

För mer info:
Michael Nilsson, ordförande
michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se
Mats Sandberg
mats.sandberg@anatcell.gu.se

JÄRNVÄGEN HOTAR HÄRRYDAS VÄRDEFULLASTE NATUR!

Möte om järnvägen genom Yxsjöområdet
Benareby skola
TORSDAG 16/12
Kl. 19.00
(OBS Mötet 1/12 är INSTÄLLT !! )


Välkommen till ett informationsmöte om Trafikverkets förslag till olika alternativa järnvägsspår och hur de påverkar Yxsjöområdet (söder om Mölnlycke och Landvetter). De föreslagna järnvägsdragningarna, vilka båda går på ytan, skulle komma att ge omfattande förstörelse av Yxsjöområdets höga naturvärden och ge stor påverkan på friluftsliv och boendemiljöer. Naturskyddsföreningen, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen har i över tio års tid dokumenterat Yxsjöområdets naturvärden och nu gjort en fördjupad granskning av Trafikverkets förslag och miljökonsekvensbedömning. En granskning som visar på omfattande brister i utredningens underlag och bedömningar. Detta liksom grunderna för varför Yxsjöområdet har mycket höga naturvärden kommer vi att redovisa på informationsmötet. Vi ger även en uppdatering av den senaste tidens händelseutveckling.

Naturskyddsföreningen i Härryda x Göteborgs Ornitologiska förening x Skydda Skogen
För mer information:
Michael Nilsson michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se

ÅRSMÖTE söndag 5 september - RÅDASJÖNS OKÄNDA NATUR

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Härrydas årsmöte 2021.
Söndag 5/9
Kl. 15.00
Plats: Råda Sportfiskeklubbs stuga vid Råda säteri, Säteriallén 15 Mölnlycke

Årsmötet hålls pga Coronapandemin utomhus vid Sportfiskeföreningens stuga vid Råda säter. Efter mötet bjuder vi på en guidad tur vid Rådasjöns spännande och delvis okända natur. Här finns chans att se rovfåglar, sällsynta hackspettar, bäver och andra märkliga vattendjur.

Guidad naturvandring vid Rådasjön
Vi besöker Rådasjöns stränder, går genom den gamla Säteriskogen och in mot Råda stock där Mölndalsån rinner ut i Rådasjön. Vandringen avslutas vid Mölndalsån vid parkeringshuset i Mölnlycke. Ta på oömma skor då vi kommer göra en del strandnära besök. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
(Kommer man med bil till årsmötet kan man parkera i Mölnlycke och gå till Sportfiskeklubbens stuga och årsmötet (ca 1,2 km). Då slipper man gå tillbaka efter guidningens slut.)
Karta till Råda Sportfiskeklubbs stuga: Se google maps

För mer information michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se.

Välkomna!

TV4 i Yxsjöskogen

Foto Michael Nilsson: Elin Götmark, talesperson Skydda Skogen intervjuas av TV4

TV4 har varit ute i Yxsjöskogen och gjort ett reportage om skogens värdefulla arter och hotet mot det skyddsvärda naturområdet. Lördag 21 november publicerade man ett inslag på TV4 Nyheterna där Skydda Skogen intervjuades om det ärende som berör skogen och som just nu är uppe i EU-domstolen. Även Härryda kommuns kommunalråd Per Vorberg intervjuades med anledning av planerna på att bygga en ny stad i Yxsjöområdet. Något som skulle hota förstöra områdets mycket rika biologiska mångfald. I Yxsjöområdet har runt sjuttio olika rödlistade arter noterats och området har bedömts som unikt för södra Sverige. Trots detta är stora delar oskyddade och hotas förutom av byggnation av skogsbruk och förslag på byggnation av en ny järnväg rakt genom området (höghastighetsbanan Göteborg till Stockholm). Naturskyddsföreningen i Härryda, Skydda Skogen och Göteborgs Ornitologiska förening bedriver tillsammans ett projekt för att skydda Yxsjöområdet.
2020-11-22


Se TV4 inslaget om Yxsjöskogen

Så hotas tjädern

En byggnation av Landvetter södra-staden kommer att slå hårt mot tjädern i området (se kartorna). Risken är mycket stor att hela förekomsten av tjäder slås ut då viktiga miljöer helt försvinner genom exploateringen. Något som vare sig vore i enlighet med kommunens egna miljömål eller lagstiftningen. Trots att kommunen väl känner till detta driver man på projektet som man dessutom kallar för miljövänligt och hållbart. Frågan står dock öppen hur man kan hävda att man bygger "hållbart" när byggnationen sker i ett av våra mest värdefulla naturområden med förekomst av hundratals naturvärdesarter och en rik biologisk mångfald.

Tjädern är hårt trängd i dagens skogslandskap, särskilt i södra Sverige. Tjädern vid Yxsjöområdet utgör en av de mest värdefulla förekomsterna och den måste bevaras. Göteborgs Ornitologiska föreningen har tidigare utsett tjädern som en särskild kommunfågel för Härryda kommun.

- Att utrota tjädern från Yxsjöområdet vore ett i dessa tider mycket märkligt beteende vilket skulle sätta Härryda kommun vid miljöskampålen för lång tid framåt. Man skulle köra all sin trovärdighet och miljöarbete i botten. Detta säger Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i en kommentar.

Hjälp till att stoppa byggnationen och rädda Yxsjöområdet. Fram till 17 juni kan du lämna synpunkter till kommunen. Skicka in dina synpunkter kring vad du tycker om Yxsjöområdets naturvärden och de hotande exploateringsplanerna till:
plan@harryda.se


2020-06-14

Rädda Yxsjöområdet! - Landvetter södra hotar

Härryda kommun vill bygga en helt ny stad söder om Landvetter för 25 000 invånare. Byggnationen planeras i ett av våra mest värdefulla naturområden, Yxsjöområdet, som är av högsta skyddsklass 1 (Nolbrant 2015).

Konflikten mellan exploatering och den värdefulla naturen är total. Sällsynta naturskogar, mossar, hedar, sjöar, tjärnar och arter som klockgentiana, nattskärra, knärot, tjäder, orre, fiskgjuse, storlom, talltita, sparvuggla, mindre hackspett, pärluggla, gransotdyna, nötkråka m.fl. Trots naturvärdena och den mycket rika förekomst av över 100 sällsynta och ovanliga växt- och djurarter så vill kommunen föreviga sin framtidsvision här. En byggnation som skulle komma att utplåna oersättliga värden.

Vi behöver din hjälp för att stoppa byggnationen och rädda Yxsjöområdet. Fram till 17 juni kan du lämna synpunkter till kommunen. Skicka in dina synpunkter kring vad du tycker om Yxsjöområdets naturvärden och de hotande exploateringsplanerna till: plan@harryda.se


2020-06-12

Årsmöte söndag 15 mars 2020

Söndag 15/3 Kl 14.00
Råda Sportfiskeklubbs stuga, Råda säteri, Mölnlycke.
(Adress: Säteriallén 15)

*Angående coronaviruset så följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Se www.folkhalsomyndigheten.se och www.harryda.se
Personer med symtom på luftvägsinfektion ska inte komma till evenemanget*

Föreningens årsmöte hålls i Råda Sportfiskeförenings stuga vid Rådasjön. Vi startar med mötet och därefter föredrag om skogsfåglar och om att ”läsa natur” . Tanken är att fler skall komma ut i Härrydas natur och hjälpa till med att notera naturvärden, arter och naturspår. Det kan vara på skogspromenaden, en tur med barnen eller på vägen till jobbet som man kan göra viktiga naturnoteringar. Frågan är viktig med tanke på stora exploateringsprojekt som Landvetter södra, hotet mot den biologisk mångfalden och klimatet vilka alla är frågor vi särskilt kommer att arbeta med under det kommande året.

Program:
”Att läsa naturen och hitta naturvärden”
Lär dig mer om hur man finner den mest värdefulla naturen, vilka arter och företeelser som är lätta att hitta och vilka som är viktiga i natur- och miljövårdsarbetet och vad man bör notera och rapportera? Christer Johansson och Michael Nilsson berättar och visar hur man finner naturens värden och hur man kan hjälpa till i miljöarbetet. Vi tar en tur i den näraliggande Råda säteriskogen och ser vad vi kan finna. Ta med och på kläder efter väder.

Välkomna! Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Härryda

Låt skogen vara - sluta med skogsbruket Härryda kommun!

Naturskyddsföreningen i Härryda uppmanar Härryda kommun att sluta med sitt skogsbruk på den kommunala marken. Detta i syfte att minska skogsbrukets påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden. Föreningen hänvisar till två rapporter från FN:s klimatpanel (IPCC) och FN:s panel för biologisk mångfald (IPBES) som har pekat ut människans markanvändning som en av de största orsakerna till ökade halter koldioxid i atmosfären och utarmning av den biologiska mångfalden.

Härryda kommun är en av kommunens största skogsägare och skulle på ett enkelt och snabbt sätt kunna hjälpa till och bidra till att minska de globala och lokala miljöproblemen. Detta genom att låta skogen vara och inte använda den för skogsbruk. På så sätt kan skogen fortsätta att lagra upp kol i växtlighet och i marken. En stor del av skogens växter, svampar och djur skulle gynnas, särskilt de känsliga och hotade arterna vilka idag har svårt att överleva i skogsbrukslandskapet. En ökad areal med äldre skog skulle dessutom gynna friluftsliv, rekreation och hälsa.

Mer att läsa: Upphör med skogsbruk som klimatåtgärd:
https://www.dn.se/debatt/klimatkompensera-med-trad-pa-svensk-mark-i-stallet/

Yttrandet till kommunen

Rådasjöns dag 2019

Söndag 8 sept
Kl. 10.00 – 14-00
Plats: Råda säteri, Råda sportfiskeklubbens stuga och Hantverksstugan.

Välkomna till årets Rådasjöns dag i Mölnlycke. Naturskyddsföreningen visar växter och djur från Rådasjön, Sportfiskeklubben visar mete och fisktillredning, Friluftsfrämjandet bjuder på lägerbygge, utematlagning, Knytte, Mulle och breathwalks. Försäljning av växter i Gerbianska trädgården, fika kan köpas i Hantverksstugan och Nordiska kafferosteriet har öppet hus. Korv till grillning finns att köpa. Ta gärna med egen mugg, vi bjuder på kaffe!

Samarr: Naturskyddsföreningen i Härryda, Friluftsfrämjandet Mölnlycke, Råda sportfiskeklubb, Gerbianska trädgården och Nordiska kafferosteriet

Fågelpromenad- Hårssjön 12 maj

Kombinerad Breathwalk och Fågelpromenad vid Hårssjön
Söndag 12 maj 2019 kl 07.30- ca 10 (vid ihållande regn inställt)

Följ med på vår-fågelpromenad utmed Hårssjön (f.d. Hålsjön), en av Göteborgsregionens finaste fågelmiljöer. Vi promenerar i tysthet enligt tekniken Breathwalk, en promenad där vi kopplar yogans andningstekniker till stegen. Vi stannar då och då och pratar om fåglar vi spanar in eller hör. Vi hoppas på fint väder med härlig vårfågelsång och kanske får vi även höra rördrommen och se brun kärrhök och fiskgjuse. Ta med fika och kikare (om du har). Har det varit regnigt kan stövlar vara bra. Inga förkunskaper nödvändiga. Samling vid infarten till Hårssjövägen/Sjödala (norra änden av sjön) och avslutning/fika vid Hårssjöns fågeltorn. De som vill samåka träffas vid pendelparkeringen bredvid Mölnlycke bussterminal kl 07.00.

Upplysningar och guide Breathwalk: Lena Blomqwist,
Mob: 0703951562, Email: lena.blomqwist@naturandas.se
Upplysningar och guide Fåglar: Mats Sandberg,
Mob: 0739011005, Email: mats.sandberg@anatcell.gu.se

Karta och information

Hur ser framtidens natur ut?

Måndag 18/3 Kl. 19.00
Mölnlycke kulturhus

Vad händer med naturen i Härryda kommun och hur ser den ut i framtiden? Naturen och dess mångfald är trängd från flera håll genom byggnationer, skogsbruk och miljöförändringar. Vilka är målen och vad blir kvar i framtiden? Just nu arbetar Härryda kommun med en ny översiktsplan och hur påverkar byggnationsplanerna naturen? Emma Nevander, kommunekolog berättar och Naturskyddsföreningen visar på förslag och naturvärden. Välkommen till en intressant föredragning och diskussion kring naturens framtid i Härryda kommun. Programmet hålls i samband med föreningens årsmöte (obs årsmötet börjar en halvtimme före kl. 18.30).

Årsmöte och föredrag 18/3

Årsmöte & föredrag om ”Vår framtida natur”
Måndag 18 mars
Kl.18.30
Röda rummet
Mölnlycke kulturhus

I år hålls vårt årsmöte måndag 18 mars i Mölnlycke kulturhus. Vi börjar med årmötesförhandlingar kl. 18.30 och därefter kommer kommunekolog Emma Nevander att berätta om kommunens naturvårdsarbete under temat ”Vår framtida natur”. Det finns många visioner och projekt och kommunen arbetar också med en ny översiktsplan och grönstrukturplan. Naturskyddsföreningen kommer dessutom att presentera sin syn på framtidens natur.
Hjärtligt välkommen till en intressant kväll!

Mer info: michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se

Vandring i Yxsjöskogen sönd 24/3

Vi är stolta över att kunna erbjuda en vandring i den intressanta terrängen kring Yxsjön under mottot "Alla kan!". Det ska inte vara svårt att ta sig ut i naturen. Vi kommer att röra oss i området mellan Yxsjön och Landvettersjön i ett kuperat landskap med gammal granskog. Här kan man, med en stor portion tur och tålamod, få se fiskgjuse. Turen går i delvis stiglös terräng. Oömma kläder och rejäla skor! Tag med fika!
Samling 09.00 vid Mölnlycketerminalens pendelparkering för gemensam färd till startpunkten. Kontaktperson Pierre 0703 650810.
Observera att denna aktivitet riktar sig till vuxna då det är en ganska lång utflykt. Samarr: Naturskyddsföreningen i Härryda, Friluftsfrämjandet i Mölnlycke, Råda Sportfiskeklubb. Evenemanget är gratis. Välkomna!

Vandring Rambo mosse 24/2

Välkommen till en vandring till Rambo mosse/Hårssjön på söndag 24 februari. Vandringen går i varierad terräng och riktar sig till vuxna och barn över 12 år. Samling kl. 09.00 i Mölnlycke vid pendelparkeringen intill bussterminalen. Vandringen beräknas hålla på till 13.00. Ta med fika och oömma skor och bra klädsel. Se karta och mer info länk nedan. Kontaktperson Pierre 0703 650810

Föreläsning/Debatt Landvetter Södra onsdag 29/8

Landvetter Södra - rätt eller fel?

Onsdag 29 aug 18:00 – 20:00
Landvetter kulturhus, samlingssalen, Härryda.

Föreläsning med Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia och välkänd göteborgsförfattare.
Politisk debatt där man kan ställa frågor till partierna i Härryda. Moderator Joakim Forsemalm, docent i etnologi, Radar Arkitektur och Planering.

Arrangör är Miljöpartiet de gröna, mera info på
https://www.mp.se/harryda/just-nu/landvetter-sodra-ratt-eller-fel

Läs nya numret av Härryda Natur

- Valenkät valet 2108. Så tycker partierna om natur och miljö.
- Nytt roddcenter i Rådasjön?
- Vem värnar Yxsjöområdet? Landvetter Södra hotar.
- Ännu en seger i domstolen för grodorna.
- ”Att sänka farten”. Ledare
- Yxsjögänget protesterar. Baksidan.

Se vår sammanställning inför valet kring partiernas syn på Härrydas miljöfrågor. Läs om vem som värnar Yxsjöområdet och vilka det är som hotas av Landvetter Södra-projektet? Läs om förslag till nytt roddcenter i Rådasjön, grävningar som är förbjudna men som ändå tillåts, grodor som för tredje gången vinner i miljödomstolarna, kommunen som avverkar värdefull bäckravin och hjälp oss rapportera och bevara klockgentiana. Detta och mer kan du läsa om i nya numret av Härryda Natur.

Nya numret av Härryda Natur

Så här svarar partierna i Härryda

Naturskyddsföreningens valenkät för hur partierna i Härryda ser på miljöfrågorna visar på stora skillnader i inställning till naturen. Kommunpartiet och Miljöpartiet är tydligt positiva bevarande av natur med höga naturvärden. Allianspartierna verkar dock ha mer svårigheter med denna fråga. Särskilt visar sig detta tydligt i frågan kring Yxsjöområdet och exploateringsanspråken för den nya staden ”Landvetter södra”. I klimatfrågan verkar finnas större enighet men frågan om flyget på Landvetter flygplats skall minska delar partierna i två läger. De partier som svarat på enkäten är Miljöpartiet, Kommunpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.
Den lokal valenkäten finner du nedan. Vill du se hur partierna agerat i miljöfrågorna i riksdagen: https://www.naturskyddsforeningen.se/val2018

Hela valenkäten för Härryda kommun inför valet

Årsmöte & guidad tur vid Yxsjön

Söndag 25 mars
Kl.13.00
Benarebyskolan

Välkommen till årsmöte med utställning och fika. Därefter guidad naturvandring i det närliggande Yxsjöområdet. Vi hade hoppats på mer vår och mindre snö men vintern dröjer sig kvar och lär inte vara borta till söndag 25 mars. Skall man följa med på skogsturen är det viktigt att ta på bra kläder och rejäla skor. Snön gör att det är halt och på vissa ställen har den smält och blivit till is. Vi kommer att gå försiktigt men ett tips är att ta med halkbroddar. Skogsturen tar ett par timmar och går i varierad terräng och delvis i miljöer utan stigar. Ta med eget fika, bra skor och något att sitta på. Har du frågor kontakta mats.sandberg@anatcell.gu.se eller michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se
(Glöm inte att det är omställning till sommartid!)

Mer om Benarebyskolan och hur du hittar dit finner du på:
http://www.benarebyskolan.se/Benarebyskolan/Start.html

Miljööverdomstolen prövar Rådasjödomen !

Frågan om de stora miljöpåverkande ingreppen vid Rådasjön-Stensjön är ännu ej avgjord. Sjöarnas fåglar, stränderna och naturmiljö får nu en andra chans. Detta står klart efter att Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt beslutat ta upp frågan och ge Naturskyddsföreningarna i Härryda och Mölndal "prövningstillstånd". Föreningarna har tidigare till domstolen överklagat Mölndals kommuns tillstånd av gräva och spränga i Ståloppet vid Gunnebo. Åtgärder i syfte att omforma Rådasjön-Stensjön till en sjö. Något som skulle innebära en stor påverkan på ekologi och miljö.

- Det är mycket glädjande men inte förvånande med tanke på att den tidigare domen i mark- och miljödomstolens inte är förenlig med miljölagstiftning och EU:s regler, säger Michael Nilsson ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda.

Prövningstillstånd ges endast om något fel begåtts, om det är av vikt för lagtillämpningen eller finns andra synnerliga skäl.

Pressmeddelande 2017-09-28

- Klart för sprängning av Rådasjön !

En dom från mark- och miljödomstolen ger nu klartecken för omfattande exploatering av Rådasjön – Stensjön. Exploateringsåtgärder som innebär muddring, sprängning och grävningar vilket hotar sjöarnas naturvärden. Flera instanser som Havs- och vattenmyndigheten, Mölndals miljökontor och Mölndals vattenråd har varit kritiska och krävt att extern expertis skulle granska underlaget. Naturskyddsföreningen anser att domen står i strid med EU:s vattendirektiv och miljöbalken. Åtgärderna görs i syfte att öka regleringen för att minska risk för översvämningar. Naturskyddsföreningarna i Mölndal och Härryda anser att det finns alternativa åtgärder vilka ej har utretts eller prövats. Föreningarna ser domen som mycket otidsenlig och att den står i strid med nationella och internationella miljöåtaganden och regleringar.

Läs mer i vårt pressmeddelande:

Pressmeddelande 2017-05-18

Fågeltur norr om Yxsjön - Sönd 21 maj

Söndag 21 maj
Kl. 06.30

Följ med på en morgontidig fågelguidning i Yxsjöområdet. Vi går genom varierad skogsterräng och turen tar ca 3 timmar. Vi hoppas kunna höra och se flera hackspettar som spillkråka och mindre hackspett och andra fåglar som tjäder, fiskgjuse, nötkråka, talltita och kanske även duvhök. Alla vårfåglar har också kommit så fågelkören är komplett. Ta med stövlar, sittunderlag och fika. Gärna också kikare om du har.
Guide; Christer Johansson.
Samling 06.30 vid Hällsnäs (söder om Landvettersjön).
Anmälan senast 19/5 till chrijoha023@bredband.net

Vandringen arrangeras i samband med Biologiska mångfaldens dag av Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen

Naturvandring i Yxsjöområdet - Sönd 21 Maj

Söndag 21 maj
Kl. 09.30

Välkommen till en guidad vandring i Yxsjöområdet som är ett av Göteborgsregionens mest värdefulla naturområden. Vi får uppleva den varierade och spännande naturen med dess rika biologiska mångfald av växter och djur. Turen är på ca 4 km och går i varierande skogsterräng. Vi passerar några fuktstråk så stövlar eller oömma skor rekommenderas. Ta med matsäck för två fikaraster. Guide: Michael Nilsson.
Samling 09.30 vid Landvetter kyrka (söder R40). Anmälan senast 19/5 till michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se

Vandringen arrangeras i samband med Biologiska mångfaldens dag av Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen.

Insektsvandring i Yxsjöområdet - Sönd 2 juli

Söndag 2 juli
Kl. 11.00

Följ med till Yxsjöskogen söder om
Landvettersjön. Vi ska leta efter insekter
i naturskogar som aldrig har påverkats av
modernt skogsbruk. Stövlar och matsäck
rekommenderas. Ta gärna med lupp och
annan utrustning för att titta på och hitta
olika insekter!

Samling kl 11 i Mölnlycke, vid busstermi-
nalens pendelparkering.

Kontaktperson: Sascha Federsel
tel. 0704 399 686.

Samarrangemang mellan Västsvenska Entomologiska klubben och Naturskyddsföreningen Härryda.

Skogsavverkning hotar unik skog vid Göteborg !

Yxsjöområdet, ett för södra Sverige unikt skogsområde strax öster om Göteborg, hotas av en planerad skogsavverkning. Inom det planerade avverkningsområdet har ett tiotal rödlistade och fridlysta djur- och växter noterats. Flera miljöorganisationer protesterar mot planerna och har begärt att skogsstyrelsen skall stoppa avverkningen.
Yxsjöområdet bedömdes 2015 i en naturutredning* som ett av våra värdefullaste skogsområden. En så stor areal västlig gammelbarrskog tillsammans med rik förekomst av lövdominerad brandskog som vid Yxsjön går knappast alls att hitta längre. Området har en mycket rik mångfald med över 50 rödlistade arter. Trots detta hotar en avverkning att genomföras mitt i områdets kärna där ett flertal fridlysta och rödlistade arter förekommer. Även ett flertal fornlämningar har hittats vilka riskerar att förstöras.

* ”Yxsjöområdet miljövärden i ett landskapsperspektiv - exploatering, konflikter och lösningar” (Nolbrant 2015).
http://www.gof.nu/fskydd/rapporter/Rapport_yxsjoskogarna_slutversion_2015-09-23.pdf

​​​PRESSMEDDELANDE 2016-12-21

EU-dom räddar Rådasjön?

Rådasjön, Stensjön och Ståloppet vid Gunnebo slott strax öster om Göteborg hotas av grävningar, sprängningar och ändrade regleringar. En dom i EU-domstolen, Weserdomen, kan dock komma att stoppa åtgärderna och rädda sjöarna och vattendragen. Detta står klart efter att miljöförhandlingarna i miljödomstolen avslutats. Weserdomen, som kom för ett år sedan, innebar ett förbud för planerade grävningar i den tyska floden Weser. Domen är vägledande för svenska myndigheter och håller nu på att förändra Sveriges hantering av sjöar och vattendrag.

PRESSMEDDELANDE 2016-11-14

Idag avgörs Rådasjöns framtid!

Rådasjön, Stensjön och Ståloppet vid Gunnebo slott hotas av omfattande ingrepp. Orsaken är planerade grävningar och sprängningar i vattenmiljöerna. Något som kommer att leda till stora förändringar av sjöarnas och Ståloppets naturmiljöer. Många av sjöarnas arter påverkas negativt och den välkända isfria fågelövervintringsplatsen vid Gunnebo bro riskerar försvinna om grävningarna tillåts.
Frågan kommer upp till förhandling i mark- och miljödomstolen torsdag 27 oktober.

PRESSMEDDELANDE 2016-10-27

Byggplaner för Landvetter stad hotar hundratals naturvårdsarter

Härryda kommuns planerade nya stad söder om Landvetter utgör ett omfattande hot mot mycket värdefull biologisk mångfald. Detta då kommunen planerar att bygga den nya staden mitt i Yxsjöområdet, ett för södra Sverige unikt naturområde, med förekomst av hundratals naturvårdsarter. Flera miljöorganisationer är starkt kritiska och länsstyrelsen som tidigare föreslagit området som naturreservat har uttryckt kritik mot projektet.

PRESSMEDDELANDE 2016-10-20

Rapport om Yxsjöområdet

Naturskyddsföreningen och Göteborgs Ornitologiska förening har låtit en naturvårdskonsult, Peter Nolbrant BioDiverse, göra en rapport kring Yxsjöområdets naturvärden. Området klassas i rapporten som unikt för södra Sverige i högsta klass 1. Ett stort antal arter och naturmiljöer beskrivs liksom många av de hundratals skyddsvärda arter som finns i Yxsjöområdet. I rapporten redovisas för hot mot området, bl a en planerad byggnation av en stor stad, Landvetter Södra (Landvetter stad). Det visas även på förslag till exploateringslösningar som skulle kunna bevara stora delar av områdets höga värden. Läs mer om det unika området och dess rika biologiska mångfald.

Se rapporten om Yxsjöområdet

Yxsjöområdet

Yxsjöområdet som ligger en mil öster om Göteborg är Härryda kommuns mest värdefulla naturområde med förekomst aven rik biologisk mångfald. Här finns ett stort antal hotade/missgynnade arter och många mycket skyddsvärda naturmiljöer. Yxsjöområdet har i en utredning (Nolbrant 2015) bedömts som unikt för södra Sverige med dess förekomst av en stor areal suboceanisk barrblandskog och ett ovanligt rikt fågelliv som ex. bivråk, smålom, storlom, fiskgjuse, tjäder, orre, nattskärra, sparvuggla, duvhök, tretåig hackspett, nötkråka och mindre flugsnappare. Området är genom sitt tätortsnära läge i Göteborgsregionen starkt hotat av olika exploateringar. En mindre del av området är skyddat som naturreservat men hela området borde skyddas om det skall kunna bevaras för framtiden.

Byggnation hotar unik natur.

Skolbarn luras in i byggprojekt som hotar unika naturvärden

Naturskyddsföreningen i Härryda riktar skarp kritik mot Härryda kommuns skolprojekt/tävling där man tvingar kommunens skolbarn att bygga politikernas vision om en Landvetter stad (Landvetter södra). Landvetter stad som vissa politiker i sin vision vill bygga skulle komma att ligga i Yxsjöområdet, ett naturområde med mycket höga natur- och friluftsvärden. Yxsjöområdet har i en konsultutredning (Nolbrant 2015) betecknats som högsta naturvärdesklass med unika naturvärden för södra Sverige. Visionen om Landvetter stad (Landvetter södra) är en mycket kontroversiell fråga som varit omdebatterad under flera år. Naturskyddsföreningen är mycket kritisk och oroad för de stora skador byggprojektet skulle innebära på ett av vårt mest värdefulla naturområde. Genom området är det dessutom tänkt att det nya höghastighetståget (Götalandsbanan) skall passera och Naturskyddsföreningen arbetar för att om banan byggs så skall det göras på ett sätt så att naturvärdena i Yxsjöområdet inte tar skada.(Se länkar till tidigare pressmeddelanden nedan).

Höghastighetsbana i strid med EU - lagar

Kommunen utnyttjar skolbarn för att få bygga Landvetter stad

Insändare till Härryda Posten 2016-09-14
Härryda kommunlednings kamp och knep för att få bygga en ny stor stad söder om Landvetter har nu tagit sig ett nytt uppseendeväckande uttryck när man utlyst en tävling för skolbarn. Tanken är att barnen i datorprogrammet Minecraft skall få bygga en version av en stor stad. Utgångspunkterna för tävlingen är att staden skall byggas inom ett område söder om Landvetter som kommunen pekat ut. Att detta område till stora delar utgörs av ett naturområde, Yxsjöområdet, med unika naturvärden och att byggnationen är mycket kontroversiell är inget man talar om för deltagande skolor och barn. De luras istället att tro att det enbart är en lek och en oskyldig tävling där man får en dator och kan vinna priser. Men i praktiken är detta ett sätt att, genom att undanhålla information, bedriva manipulativ politik där skolarna förleds att ta ställning för politikernas vision om en Landvetter stad.
Det finns inga beslut eller tillstånd för byggnation av denna stad söder om Landvetter. Frågan är inte alls avgjord, så som kommunledningen försöker få skolorna att tro. Byggnationen står i strid med nationella miljömål och kan vara olaglig. Byggnationen av Landvetter stad skulle innebära att oersättliga naturvärden och mycket fina friluftsskogar skulle försvinna för alltid. Självklart måste kommunen informera om detta, kombinerat med en naturvärdeskarta som bör ligga som en grund i Minecraftspelet. Då kan eleverna ha en chans att se och fundera över vad deras byggnation innebär. Att bevara naturen och skapa exempelvis ett naturreservat medger dock inte tävlingens regler. Kommunen styr hårt och kräver att eleverna måste bygga en stad enligt någon av kommunens fyra ”politiska inriktningsmål”. Bryter man mot detta riskerar klassen att inte få behålla den utlovade datorn.
Man kan inte tolka tävlingen och kommunledningens agerande på annat sätt än ett försök till manipulation med syftet skapa en positiv opinion för en byggnation. Det är oroande att man så lättsinnigt handskas med frågan om bevarande av värdefull natur då kommunen har ett stort ansvar för miljöfrågorna. Projektet hotar också elevernas rätt att få en mångsidig information och att inte bli ensidigt påverkade av den ena eller andra åskådningen. Hur skall kommunalråden kunna försvara detta?

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Härryda

Nedan finns en länk till skoltävligen.

Vi bygger Landvetter södra - i Minecraft